Verkoop en Leveringsvoorwaarden

1. Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en zijn exclusief emballage, steeketiketten en transport, tenzij anders vermeld in offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Geldigheid van mondelinge en schriftelijke offertes tot 14 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld. Het aangebodene is beschikbaar zolang de voorraad strekt.

2. Wij houden ons het recht voorbehouden tussentijdse prijsverhogingen op te leggen. Tevens gelden de aangegeven prijzen bij een bepaalde minimum afname, welke aangegeven worden in de prijsopgave.

3. Alle aanbiedingen en verkopen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals misoogst, vorstschade en het naar ons inziens niet kredietwaardig zijn van de afnemer. Hierbij ontheffen wij ons van de verplichting tot levering. Voor eventuele hierdoor veroorzaakte vervolgschade kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Aansprakelijkheid voor het door de wederpartij geleden bedrag is beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde product waarop de schade betrekking heeft. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor eventuele gevolgschade.

5. Transport geschiedt op rekening en risico van de koper. Desgewenst kunnen wij transport tegen kostprijs organiseren.

6. Als verkopende partij aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de hergroei of herbloei van geleverde planten.

7. Reclamaties dienen binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8. Betalingen: 30 dagen netto, tenzij anders overeengekomen bij koopovereenkomst. Nieuwe relaties netto contant bij levering.

9. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Themaplant BV totdat deze volledig zijn betaald.

10. Bij niet tijdige betalingen zijn wij genoodzaakt onze vorderingen onder te brengen bij incassobureau Intrum Justitia.

11. Najaarsverkoop afname vóór 1 december, tenzij anders overeengekomen.

12. Voorjaarsverkoop afname vóór 1 mei, tenzij anders overeengekomen.

13. Deze website is met veel zorg samengesteld. Informatie en/of adviezen van deze website en/of voorafgaande aan, bij of na het sluiten van de koopovereenkomst, worden steeds verstrekt als vrijblijvende informatie welke de afnemer naar eigen inzicht en kennis van de lokale omstandigheden zal moeten interpreteren en toepassen. Themaplant BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik van deze informatie.

14. Voor alle gevallen waarin deze levervoorwaarden niet voorzien, zijn de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) van toepassing zoals deze gedeponeerd zijn bij de griffier van de arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage d.d. 1 juli 2020 onder nr. 42/2008.

15. Ons aanvoernummer op Flora Holland: 85076

16. Ons aanvoernummer op Plantion: 8110

17. Ons BTW-nummer: NL 817678876 B01

18. Ons KvK-nummer: 12065748